19A - 668.59
Loại biển xe Biển ô tô
Địa phương Phú Thọ
Trạng thái Đã đấu giá
Thời gian mở đấu giá 02/05/2024
Phương thức đấu giá Online
Giá trúng đấu giá Chưa cập nhật