34A - 777.77
Loại biển xe Biển ô tô
Địa phương Hải Dương
Trạng thái Đã đấu giá
Thời gian mở đấu giá 18/01/2024
Phương thức đấu giá Online
Giá trúng đấu giá 2.805.000.000 đ