19A - 588.85
Loại biển xe Biển ô tô
Địa phương Phú Thọ
Trạng thái Đã đấu giá
Thời gian mở đấu giá 20/01/2024
Phương thức đấu giá Online
Giá trúng đấu giá 80.000.000 đ