38A - 599.99
Loại biển xe Biển ô tô
Địa phương Hà Tĩnh
Trạng thái Đã đấu giá
Thời gian mở đấu giá 02/01/2024
Phương thức đấu giá Online
Giá trúng đấu giá 1.225.000.000 đ