47A - 668.86
Loại biển xe Biển ô tô
Địa phương Đắk Lắk
Trạng thái Đã đấu giá
Thời gian mở đấu giá 16/01/2024
Phương thức đấu giá Online
Giá trúng đấu giá 140.000.000 đ