73A - 333.36
Loại biển xe Biển ô tô
Địa phương Quảng Bình
Trạng thái Đã đấu giá
Thời gian mở đấu giá 17/01/2024
Phương thức đấu giá Online
Giá trúng đấu giá 140.000.000 đ