88A - 666.66
Loại biển xe Biển ô tô
Địa phương Vĩnh Phúc
Trạng thái Đã đấu giá
Thời gian mở đấu giá 02/01/2024
Phương thức đấu giá Online
Giá trúng đấu giá 29.430.000.000 đ