88A - 698.88
Loại biển xe Biển ô tô
Địa phương Vĩnh Phúc
Trạng thái Đã đấu giá
Thời gian mở đấu giá 13/01/2024
Phương thức đấu giá Online
Giá trúng đấu giá 340.000.000 đ