23A - 141.44
Loại biển xe Biển ô tô
Địa phương Hà Giang
Trạng thái Đã đấu giá
Thời gian mở đấu giá 03/04/2024
Phương thức đấu giá Online
Giá trúng đấu giá Chưa cập nhật