88A - 691.91
Loại biển xe Biển ô tô
Địa phương Vĩnh Phúc
Trạng thái Đã đấu giá
Thời gian mở đấu giá 05/04/2024
Phương thức đấu giá Online
Giá trúng đấu giá Chưa cập nhật