22A - 223.32
Loại biển xe Biển ô tô
Địa phương Tuyên Quang
Trạng thái Đã đấu giá
Thời gian mở đấu giá 22/03/2024
Phương thức đấu giá Online
Giá trúng đấu giá Chưa cập nhật