23A - 142.43
Loại biển xe Biển ô tô
Địa phương Hà Giang
Trạng thái Đã đấu giá
Thời gian mở đấu giá 21/03/2024
Phương thức đấu giá Online
Giá trúng đấu giá Chưa cập nhật