24A - 255.55
Loại biển xe Biển ô tô
Địa phương Lào Cai
Trạng thái Đã đấu giá
Thời gian mở đấu giá 02/01/2024
Phương thức đấu giá Online
Giá trúng đấu giá 550.000.000 đ