61K - 333.69
Loại biển xe Biển ô tô
Địa phương Bình Dương
Trạng thái Đã đấu giá
Thời gian mở đấu giá 20/01/2024
Phương thức đấu giá Online
Giá trúng đấu giá 190.000.000 đ