70-F1 - 666.66
Loại biển xe Biển xe máy
Địa phương Tây Ninh
Trạng thái Giao lưu