51F - 866.88
Loại biển xe Biển ô tô
Địa phương Hồ Chí Minh
Trạng thái Giao lưu